Obchodní podmínky

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je Markéta Chmelová, Kvasiny 382, 517 02 Kvasiny, IČO: 72967188, DIČ: CZ8561073543

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem. Potvrzení objednávky je automaticky generováno. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Zboží zasíláme na dobírku nebo po uhrazení platby bankovním převodem. Poštovné se připočítá automaticky.

Zboží odesíláme nejdéle do 24hodin od přijetí objednávky.

U produktů je součástí doklad o zaplacení. Jste-li plátcem DPH a potřebujete daňový doklad, uveďte nám prosím do objednávky své identifikační údaje. Daňový doklad Vám vystavíme v souladu se zákonem o DPH. Vyhrazujeme si právo nevyřídit objednávku při podezření na trestný čin podvodu (např. pokus o úmyslné poškození třetí osoby vystavením objednávky na někoho jiného). Právě tak nebude běžným způsobem vyřízena další objednávka nesolidního zákazníka, který si u nás objedná zboží a zásilku bezdůvodně nepřevezme.

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává, prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace.

Odstoupení od smlouvy v zásilkovém prodeji

Zákazník má v případě, že se jedná o spotřebitele podle ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku, právo podle ustanovení § 53 odst. 6 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí, je povinen na své náklady vrátit zboží prodávajícímu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zákazník prodejci za vzniklou škodu. Po odstoupení od smlouvy zašle prodávající zákazníkovi platbu za zboží na jím zadaný účet. V případě, že zákazník bude požadovat jiný způsob zaslání platby, například prostřednictvím poštovní poukázky, je prodávající oprávněn vrácenou platbu ponížit ve smyslu ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku o náklady spojené s vrácením platby.

V případě že je kupujícím obchodní společnost nebo firma řídí se vztah mezi smluvními stranami obchodním zákoníkem a v tomto případě kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.

V případě, že nastanou odlišnosti produktu nebo balení od původního stavu, mohou být účtovány náklady spojené s uvedením do stavu původního. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a účet kupujícího na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka. Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.

  • zboží musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.)
  • kopie dokladu o koupi
  • zboží by mělo být zasláno doporučeně, doporučujeme balík pojistit (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)
  • v případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.).
  • dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 30 kalendářních dnů od obdržení zásilky

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu glamour-lashes.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování a s příležitostným zasláním obchodního sdělení formou emailové komunikace.

Přepravní služba

Přepravní služba, která doručí zboží až k Vám domů, do zaměstanání a pod. Při objednávce v ceně nad 2500,- Kč je doprava ZDARMA, v ceně pod 2500,- uhradíte při výběru:

1. Bankovní převod 70,-Kč (cena zahrnuje dopravné + balné)

2. Dobírka 130,-Kč (cena zahrnuje dopravné + balné)

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2011 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na glamourlashes@centrum.cz Přejeme Vám příjemné nakupování. Internetový obchod www.glamour-lashes.cz provozuje Markéta Chmelová, IČO 72967188